Kategorie

Regulamin

I. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu i zawierania Umowy Sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, a także określa procedury reklamacyjne obowiązujące u Sprzedawcy.

 • SprzedawcaSolmix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Cedzyna 44B/53, 25-900 Cedzyna, NIP: 9482622040, REGON: 385927520, KRS: 0000838016, adres e-mail: zamowienia@solmix.pl
  Lokalizacja magazynu: Smolice 1, Hala DE, 95-010 Stryków
 • Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Klient na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonująca transakcji bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o prawach zastrzeżonych dla Klienta będącego Konsumentem należy również w tym zakresie rozumieć takie same prawa na rzecz Klienta na prawach konsumenta.
 • Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;
 • Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka.
 • Kredyt kupiecki – indywidualnie określany przez Sprzedawcę limit kwotowy, do którego Klient może dokonywać transakcji. Zasady udzielania kredytu kupieckiego również ustalane są indywidualnie z Klientem.
 • Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
 • Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat oferty Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;
 • Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytuły wykonania Umowy Sprzedaży, stanowiącego Cenę lub sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki,
 • Polityka Prywatności – polityka prywatności  dostępna pod adresem: https://solmix.pl/polityka-prywatnosci/. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1.);
 • Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę,, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://www.solmix.pl
 • Strony – Klient i Sprzedawca;
 • Towar/Towary – rzecz/rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;
 • Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666), jakie są zamieszczane
  i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 • Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;
 • Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

II. Ogólne zasady korzystania ze sklepu

1. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów.

2. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

3. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

4. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

 1. udostępnianie Konta Klienta;
 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży również bez konieczności zakładania Konta Klienta;
 3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 6. przesyłanie Newslettera;

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu albo złożenia zamówienia bez rejestracji Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 2. aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma dostęp do swoich danych, a także możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta (w tym zaprzestania ich przetwarzania) w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta zgodnie z Polityką Prywatności;
 3. korzystania z usług hurtowni fotowoltaicznej Solmix w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sprzedawcy lub Sklepu;
 4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 5. Użytkowanie usług Sprzedawcy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
 7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 8. niepodejmowania działań takich jak:
  1. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  3. modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę,
   w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

 • Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
 • Wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;
 • Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
 • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu;
 • Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Kupuję i płacę”);
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 • Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

V. Ceny

1. Ceny w ramach Sklepu internetowego Solmix wyświetlane są w następujący sposób:

 • są cenami netto;
 • ceny Towarów po dodaniu do koszyka i wyświetleniu koszyka zawierają wszelkie należne cła i podatki oraz wyszczególniają kwotę netto oraz kwotę podatku VAT w obowiązującej wysokości;
 • kwoty te podawane są w polskich złotych.

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

3. Płatności można dokonać:

– za pomocą przelewu bankowego,

– za pomocą zewnętrznego dostawcy usług płatności,

VI. Czas realizacji zamówienia

1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zaksięgowania wpływu środków na konto Sprzedawcy lub od daty złożenia Zamówienia w przypadku Klientów, którym udzielono kredytu kupieckiego do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

4. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.

5. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem lub Klient na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy, które Klient ponosi we własnym zakresie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowinienia@solmix.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres: Solmix Sp. z o.o., Cedzyna 44B/53, 25-900 Cedzyna.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Klient na prawach konsumenta odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:  

a. Przy płatności za pobraniem lub przy przedpłacie na konto na numer konta podany w formularzu 
b. Przy płatności Paypal na konto Paypal,
c. Przy płatności PayU na konto PayU
d. Przy płatności Przelewy24 na konto Przelewy24, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. 

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wybór rodzaju przesyłki zwrotnej zależy od Klienta przy czym musi on uwzględniać rodzaj przesyłanego Towaru i potrzebę jego bezpiecznego doręczenia do Sprzedawcy. Sposób zapakowania Towaru i rodzaj wybranego opakowania obciąża Klienta. 

VIII. Postępowanie reklamacyjne/ odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku dostawy Towaru z uszkodzeniem opakowania, Klient powinien w pierwszej kolejności złożyć reklamację dostawy do firmy kurierskiej realizującej dostawę, zgodnie z procedurą jaka tam obowiązuje, przy czym Klient powinien udokumentować zdjęciami uszkodzoną paczki/przesyłkę w obecności kuriera i powiadomić Sprzedawcę o fakcie takiej reklamacji oraz sposobie jej załatwienia. Brak
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu, na piśmie (na adres: Solmix Sp. z o.o., Cedzyna 44B/53, 25-900 Cedzyna), lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 4. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji wraz z bardzo dokładnym opisem i dokumentacją zdjęciową uszkodzeń/wad Towaru, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: Solmix Sp. z o.o., ESA logistika, Smolice 1, Hala DE, 95-010 Stryków na swój koszt.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 7. Klientem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli kupujący zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać w szczególności za pośrednictwem maila: zamowienia@solmix.pl

W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

IX. Obowiązywanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu

1. Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym,
w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

 1. pisemnej na adres: Solmix Sp. z o.o., Cedzyna 44B/53, 25-900 Cedzyna
 2. wiadomości e-mail na adres: zamowienia@solmix.pl
 3. za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

2. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści,
z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt III Regulaminu.

4. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego

6. Sprzedawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych Klientów, ani przepisów obowiązującego prawa.

7. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

9. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

X Dane osobowe i pliki cookies


Zasady przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików Cookiem zawarto w dokumencie pod nazwą Polityka prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.

2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,

4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

7. Konsument lub Klient na prawach konsumenta posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z późn zm. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 2. wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej , z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Klientem na prawach konsumenta a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem lub Klientem na prawach konsumenta a Sprzedawcą do Powiatowego (Miejskiego)Rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.

XII. Administrator danych osobowych i zakres przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych Klientów jest Solmix Sp. z o.o., Cedzyna 44B/53, 25-900 Cedzyna (dalej Solmix)
 2. Przetwarzanie danych osobowych:
  Klient, który wyraża wolę skorzystania z usług sklepu internetowego Solmix na stronie internetowej www.solmix.pl jest proszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.
 3. Cel przetwarzania:
  Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:
  a) przesłania newslettera,
  b) zarejestrowania się w serwisie,
  c) zawarcia umowy sprzedaży,
  d) dokonania rozliczeń,
  e) dostarczenia zamówionego towaru,
  f) korzystania z uprawnień konsumenckich.
 4. Rodzaje danych:
  Do prawidłowego świadczenia usług administrator danych osobowych potrzebuje takich danych jak:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres do wysyłki towaru,
  c) adres e-mail i numer telefonu,
  d) nr NIP i nazwa firmy, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą,
 5. Podstawa prawna:
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.
 6. Warunki podania danych:
  Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym lub w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji bez zakładania konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep Solmix.
 7. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe:
  a) Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. W każdej chwili Klient może zażądać od administratora danych osobowych aktualizacji lub sprostowania swoich danych osobowych. Klient może to
  zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki Konto.
  b) W każdej chwili Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do
  wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte całe konto Klienta w sklepie internetowym a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  c) W każdej chwili Klient może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Konta Klienta w sklepie internetowym a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane.
  d) Klient ma prawo żądać ograniczenia przetwarzanie Jego danych osobowych co do czasu jak i zakresu. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  e) Klient ma prawo żądać, aby przekazać Jego dane osobowe do innego administratora. W tym celu Klient może skontaktować się z administratorem danych na jego adres e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego administrator danych ma przekazać dane osobowe Klienta oraz zakres tych danych.
  f) Klient ma prawo zażądać od administratora danych informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
  Administrator danych ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach.
 8. Okres przetwarzania:
  Jako administrator danych osobowych Klienta, będziemy przechowywać te dane osobowe tak długo, jak długo Klient chce posiadać Konto Klienta. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Klienta, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź
  zażądania ich usunięcia.
 9. Bezpieczeństwo danych:
  Przetwarzając dane osobowe Klienta stosujemy najnowocześniejsze środki informatyczno – techniczne oraz organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 10. Powierzenie danych osobowych Dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Solmix w zakresie niezbędnym do świadczenia usług to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru, przeprowadzenia
  procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

XIII Wzory formularzy

Newsletter

Zapisz się do newslettera Solmix i bądź
na bieżąco z nowościami i ofertami specjalnymi

Select your currency
Złoty polski
Euro